Polityka prywatności

 1. W trakcie korzystanie przez Użytkownika Portal wykorzystuje poliki cookies. 
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu Portalu  i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie). 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych;
 1. obsługi sesji Użytkownika,
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Wyłącznie domyślnego dopuszczenia przechowywania plików cookies, włączenie blokowania wykorzystywania plików cookies oraz inne szczegółowe opcje może nastąpić w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

=Niniejsza Polityka Prywatności stanowi opis zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.anatomiamarketingu.pl. 

I Definicje

 • Administrator – Mediahealth spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łamana 12/15 02-480 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000872024 , NIP: 5252844668 , REGON: 387657711 kapitał zakładowy w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z korzystaniem z Portalu;
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o Użytkowniku pozwalające na jego identyfikację, w tym także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://anatomiamarketingu.pl/
 • Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

II CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Udostępnienie Polityki Prywatności stanowi wykonanie przez Administratora obowiązku informacyjnego wobec Użytkownika (art. 13 ust. 1 RODO).

III KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

 1. We wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z Portalu w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również w przypadku realizacji uprawnień Użytkownika, o których  mowa w pkt VIII Polityki Prywatności, Użytkownik może się skontaktować z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@anatomiamarketingu.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. 
 2. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

IV SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w ramach następujących procesów:

a) gromadzenie danych udostępnionych w formularzach dostępnych w Portalu i dalsze ich wykorzystanie; formularzami dostępnymi w Portalu są:

– formularz kontaktowy,

– formularz zapisu na newsletter,

b) gromadzenie plików „cookies” w związku z korzystaniem z Portalu.  

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Użytkowników Portalu mogą być przetwarzane przez Administratora danych w przypadku:

a) gdy Użytkownik Portalu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Portalu formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Portalu (art. 6 ust. l lit. b RODO);

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu w zakresie niezbędnym dla celów określonych powyżej.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację procesu świadczenia usługi elektronicznej oferowanej na Portalu.

4. Zgoda Użytkownika wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

5. W każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgodę wycofać, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

6. Przetwarzanie danych osobowych następuje w okresie niezbędny do realizacji tych celów przetwarzania albo do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Portalu.

7. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

8. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

VI RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika Portalu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – w zależności od formularza, z którego korzysta Użytkownik. 
 2. Dane podane w formularzach zamieszczonych w Portalu są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. 

VII ODBIORCY DANYCH 

 1. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika Portalu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w pkt V.1 powyżej.
 2. Portal może zawierać linki przekierowujące Użytkownika na inne strony internetowe. Takie strony internetowe działają niezależnie od  Portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Portal.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu Użytkownikowi Portalu przysługują następujące prawa:
 2. a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 
  b) prawo uzyskania kopii danych, 
  c) prawo do sprostowania, 
  d) prawo do usunięcia danych, 
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
  f) prawo do przenoszenia danych, 
  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  h) prawo do skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

IX PLIKI COOKIES

 1. W trakcie korzystanie przez Użytkownika Portal wykorzystuje poliki cookies.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu Portalu i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie).
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych;
  obsługi sesji Użytkownika,
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Wyłącznie domyślnego dopuszczenia przechowywania plików cookies, włączenie blokowania wykorzystywania plików cookies oraz inne szczegółowe opcje może nastąpić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2023 

Skontaktuj się z nami

Anna Listopad
Anna Listopad
Doradztwo w strategii marketingowej
Produkcja video
Social Media
Anita Chabrowska
Anita Chabrowska
Oferta
Obsługa Klienta
Strony internetowe
Kampanie efektywnościowe
  Działania o których chcę porozmawiać: